نصب صندوق نظرسنجي ارباب رجوع

قراردادن فرم نظرسنجي (فرم ع) توسط نگهبان درب ورودي در اختيار ارباب رجوع


شرح وظایف طرح تکریم برای اهدا کنندگان خون

واحد صدورکارت اهدا کنندگان خون


ناظر ومسئول  طرح تکریم  ومسئول میز خدمت  سید محمود آقا محمدا

بنر اطلاع رسانی اهداکنندگان خون


دستگاه الکترونیکی جهت نشان دادن اطلاعات اهداکننده خون وچاپ اطلاعات


تهيه و نصب اتيكت روي ميز كاركنان شامل نام و نام خانوادگي و سمت بر روي ميز كار آنها

تابلو سردرب هراتاق واسامی افرادرکه دارین اتاق فعالیت دارند


فلش محل ورودی هرطبقه اتاق های طبقات

محل استراحت

پلان محل واحد اهدا کنندگان خون