خاطرات پزشک وا حد اهدا کنند گان خون :

یکی از اهدا کنند گان  خانم باراول  درحین مشاوره ومعاینه بیان کرد که امروز از صبح باهدف انجام کارخیر از خانه خارج شدم ودرفکربودم ناگهان به یک بچه مبتلا به تالاسمی برخوردم وبلافاصله تصمیم گرفتم که به یکی از مراکز اهدا ء خون مراجعه کنم وبرای اولین بار خون اهدا نماییم

وی  بعدا ازمراجعه به واحد اهدا کنند گان درزمان ثبت نام  ناگهان متوجه می شود که امروز روز تولدش  می باشد وخدا را شکرمی  کردم که دراین روز کار خیر راانجام داده است .