اطلاعات شخصي

نام و نام خانوادگي: دکترسید صادق بنی عقیل

تاريخ تولد:1344

محل تولد:کردکوی 

نشانی: گلستان - گرگان -خیابان 5 آذر - ادارکل منطقه ای آموزشی انتقال خون استان گلستان

:پست الكترونيك

 

سوابق تحصيلي

PHD  دکتری تخصصی ایمونولوژی  -

تجارب شغلي

 رئیس کنترل کیفی   -

 مسئول آزمایشگاه روتین  -

مسئول اهدا کنندگان  -

  مسئول پژوهش -

همکاری درواحد های

فرآورده

 آزماییشگاه تشخیص طبی

 واحد جذب

سوابق اجرايي

 

مقالات 

 -

-