اطلاعات شخصي

نام و نام خانوادگي: دکتر میرمحمد علی حسینی

تاريخ تولد:1342

محل تولد: مشهد

نشانی: گلستان - گرگان -خیابان 5 آذر - ادارکل منطقه ای آموزشی انتقال خون استان گلستان

:پست الكترونيك

 

سوابق تحصيلي

 پزشک عمومی -

تجارب شغلي

-1

سوابق اجرايي

 مدیرکل انتقال خون استان  سمنان -

 مدیر کل انتقال خون استان چهارمحال بختیاری -

مدیرکل انتقال خون استان گلستان -

مقالات 

طب سنتی یا طب ابوعلی سینا -

حجامت-